ปีการศึกษา
2564
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน 2564-มัธยมวัดหนองจอก
 
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน
ประจำปีการศึกษา 2564
ณ 1 ธันวาคม 2564 เวลา : 01:46
 [ม.ปลาย] (รับ 183 คน)
  • มัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 24 เม.ย. 2564 1 3 4
 25 เม.ย. 2564 35 53 88
 26 เม.ย. 2564 8 14 22
 27 เม.ย. 2564 21 25 46
 28 เม.ย. 2564 13 14 27
รวม  78 109 187